CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 27946    Tổng số xếp giá: 154852
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 249

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Tuổi 30 hoài bão : ĐTTS ghi : Sống không hối tiếc / Ken Honda ; Nguyễn Thanh...
2 Evaluation on customer service quality at An Thinh Phat transport and trading ...
3 Đột phá tư duy thương hiệu : Xây dựng thương hiệu truyền cảm hứng và chiến thắ...
4 A research on evaluating the freight forwarding services for shipments exporte...
5 Về đâu những vết thương : Mình nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ. Mì...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (57)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (31)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (28)
5 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và ... (23)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện