CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 24152    Tổng số xếp giá: 138064
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 225

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Behavioural approaches to corpotate governance / Cameron Elliott Gordon
2 Advanced international trade : Theory and evidence / Robert C. Feenstra
3 Automotive technology : Principles, diagnosis, and service / James D. Halderm...
4 CSWE-Certified solidworks expert preparation materials / Tran Paul
5 International economic law : International economic law series / Andrea F. L...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (1248)
2 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (36)
3 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (28)
4 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (28)
5 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (25)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 12/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện