Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên doanh nghiệp vốn FDI và doanh nghiệp vốn Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Nhằm tìm biện pháp thúc đẩy động lực của hai doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt nam / Nghiêm Tùng Anh, Trịnh Thị Loan, Đỗ Thị Nhật Liên; Nghd.: Mai Khắc Thành

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: