Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài trích
Thông tin mô tả: Nguyễn, Kim Phương
Phương pháp xác định khoảng cách bắt đầu điều động của tàu thuyền được nhường đường theo điều 17, colreg-72. = Method of determining distance at the beginning maneuvers of stand-on vessel in compliance ưith rule 17, colreg-72 / Nguyễn Kim Phương, TS., Đỗ Công Hoan, Nguyễn Bá Thắng
2007
Tr.10-15
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số