Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Cương
Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kinh tế. Tập 1 / Phạm Văn Cương, Phạm Văn Thuần hiệu đính
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
300 tr. ; 24 cm
Call Number: 330 ƯNG(1) 2012
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 03230-49
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:ULKT 0001-400
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 08616-7
2:PM/VV 04009-78
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/VT 01879-88
Tổng số bản: 502
Số bản rỗi: 499 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Vận tải đa phương thức và giao nhận hàng hóa / Nguyễn Hồng Vân
Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Văn Cương, Hoàng Văn Hùng hiệu đính
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận