Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đoàn, Thị Hòa
Phân tích hoạt động quản trị nhân sự công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Pháp / Đoàn Thị Hòa, Bùi Thị Hiền, Kiều Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Phương Mai
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
67 tr.; 30 cm
Call Number: 895.922.1 MÔT 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17414
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận