Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nghiêm, Tùng Anh
Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên doanh nghiệp vốn FDI và doanh nghiệp vốn Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Nhằm tìm biện pháp thúc đẩy động lực của hai doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt nam / Nghiêm Tùng Anh, Trịnh Thị Loan, Đỗ Thị Nhật Liên; Nghd.: Mai Khắc Thành
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
70 tr.; 30 cm
Call Number: 895.922.1 MÔT 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17415
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận