Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Tìm hiểu màn hình VT070 - Đi sâu lưu trữ dữ liệu trên màn hình / Nguyễn Tiến Duy, Phạm Anh Vũ, Đỗ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Xuân Dậu ; Nghd.: Trần Tiến Lương
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
46tr. ; 30cm
Call Number: 895.922.1 MÔT 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17407
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận