Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2 / Phạm Thượng Hàn (c.b), Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn
H. : Giáo dục, 2012
231tr. ; 30cm
Call Number: 530.8 KYT(2) 2012
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: NXB Hàng hải   Sơ đồ
HH/13301 0001-3
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận