Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
99tr. ; 30cm
Call Number: 658 MÔT 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 03085
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận