Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Ngô, Anh Vũ
Thiết kế hệ thống lái cho tàu cá lắp máy chính công suất 829 hp / Ngô Anh Vũ, Đoàn Viết Phước ; Nghd.: Đỗ Thị Hiền
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
55tr. ; 30cm+ 06BV
Call Number: 623.87 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 17581, PD/TK 17581
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận