Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Phú
Thiết kế hệ thống dầu nhờn bôi trơn máy chính 6S70MC tàu NSS Endeavor / Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Anh Sơn, Phạm Văn Hùng ; Nghd.: Nguyễn Ngọc Hoàng
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
46tr. ; 30cm+ 05BV
Call Number: 623.87 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 17579, PD/TK 17579
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận