Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Bảo Phương
Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng rời 55.800 Tấn, lắp máy chính MAN B&W 6S50MC / Nguyễn Bảo Phương, Nguyễn Việt Hoàng ; Nghd.: Nguyễn Anh Việt
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
94tr. ; 30cm+ 07BV
Call Number: 623.87 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 17578, PD/TK 17578
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận