Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Thiết kế cầu BTCT DUL nhịp giản đơn với số liệu giả định qua tuyến sông Bạch Đằng Hải Phòng / Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Trung Phong, Nguyễn Danh Quân, Phạm Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Phan Anh
193tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 17736
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận