Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Hoàng, Anh Tuấn
Thiết kế bản vẽ thi công 375m cầu tàu container, phía hạ lưu cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện ( gia đoạn khởi động ) / Hoàng Anh Tuấn, Phạm Văn Lũy, Hứa Hoàng Hiệp ; Nghd.: Nguyễn Trọng Khôi
143tr. ; 30cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 17760
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận