Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đoàn, Văn Kiên
Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng cầu cảng 20.000DWT neo cập giai đoạn 2 Công ty TNHH MTV 128 - quận Hải An - Hải Phòng / Đoàn Văn Kiên, Phạm Trung Tùng Lâm, Ngô Đình Hoàng; Nghd.: Phạm Văn Trung
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
142tr.; 30cm
Call Number: 627 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 17761
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận