Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đoàn, Văn Kiên
Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng cầu cẩng 20.000DWT neo cập giai đoạn 2 Công ty TNHH MTV 128 - quận Hải An - Hải Phòng / Đoàn Văn Kiên, Phạm Trung Tùng Lâm, Ngô Đình Hoàng ; Nghd.: Phạm Văn Trung
142tr. ; 30cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 17761
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận