Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Trần, Thị Thu Hà
Nghiên cứu tình hình sau tốt nghiệp, giải pháp đổi mới quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên chương trình tiên tiến theo hướng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng / Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
31tr.; 30cm
Call Number: 378 NGH 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
NCKH 00995
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận