Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý nhằm nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên chương trình tiên tiến / Nguyễn Cảnh Lam, Đỗ Thị Thương, Nguyễn Thị Minh Thảo, Đinh Cường Thịnh
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
66tr.; 30cm
Call Number: 378 NGH 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học   Sơ đồ
NCKH 00996
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận