Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Thị Ngọc Hương
Trách nhiệm dân sự của chủ tàu trong tai nạn đâm va tàu biển / Trần Thị Ngọc Hương, Khoa Kim Oanh, Phạm Thị Ngọc Bích; Nghd.: Phạm Thanh Tân
Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
88tr.; 30cm
Call Number: 343.09 TRA 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 17789
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận