Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Minh Chi
Những yêu cầu pháp lý nhằm hạn chế khiếu nại của chủ hàng về tổn thất chung / Phạm Minh Chi, Mai Hồng Nhung, Đoàn Thị Hương Giang; Nghd.: Phạm Thanh Tân
Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
85tr.; 30cm
Call Number: 343.09 NHƯ 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 17791
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận