Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Như Trung
Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / Nguyễn Như Trung
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017
329tr. ; 27cm
Call Number: 551.4 DIT 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 06459-60
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 08794
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận