Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Hoàng, Thị Tố Uyên
Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ logistics của công ty cổ phần tiếp vận siêu tốc / Hoàng Thị Tố Uyên, Đào Thị Phúc, Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Trương Thị Như Hà
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2018
69tr.; 30cm
Call Number: 338 MÔT 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 17932
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận