Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Hoàn
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cảng Vật cách năm 2017 / Nguyễn Thị Thu Hoàn, Hoàng Thị Huế, Trương Hà My; Nghd.: Phạm Thế Hưng
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2018
107tr.; 30cm
Call Number: 338 PHÂ 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 17933
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận