Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017303497
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Alon, Ilan, [author]
Global marketing : Contemporary theory, practice, and cases / Ilan Alon, Eugene Jaffe, Christiane Prange, and Donata Vianelli
New York : Routledge, 2017
xxvi, 699 pages : illustrations, maps ; 26 cm
Call Number: 658.84 GLO 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03876
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận