Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hà, Thanh Hải
Gia công trên máy uốn CNC Ermarsan / Hà Thanh Hải, Vũ Trọng Tú
H. : Xây dựng, 2018
220tr. ; 27cm
Call Number: 671.3 GIA 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 06911-2
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 09234-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận