Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 206 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A career in theoretical physics / P.W Anderson . - Singapore : World Scientific, 1994 . - 678 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 04720-PD/LT 04723, SDH/LT 02123
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.1
 • 2 A first cource in mathematical modeling / Frank R. Giordano . - 3rd ed. - New York : Thomson, 2003 . - 538p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00016
 • Chỉ số phân loại DDC: 511
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/A%20first%20course%20in%20mathematical%20modeling.pdf
 • 3 A problem book in algebra / V.A. Krechmar . - M. : Mir, 1974 . - 504 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00100-Pm/Lv 00102
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 4 Advanced Engineering Mathematics / Dennis G. Zill, Warren S. Wright, Roberto Martiner . - 6th Ed. - America : Jones & Bartlett, 2018 . - 455p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03699, SDH/LT 03700
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 5 Advanced Engineering Mathematics/Dennis G. Zill . - 6th Ed. - America : Jones & Bartlett, 2018 . - 943p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 6 Advanced mathematics for engineers / A.D. Myskis . - M. : Mir, 1975 . - 794 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00091-Pm/Lv 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 7 Advancede engineering mathematics / Erwin Kreyszic . - 8th ed. - Ohao : Wiley-Sons, 1999 . - 1287 tr. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00149
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Advanced%20Engineering%20Mathematics.pdf
 • 8 Advances in mathematics. Tập 19 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 148 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00146-Pm/Lv 00148
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 9 Advances in mathematics. Tập 21 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 115 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00149-Pm/Lv 00151
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 10 Advances in mathematics. Tập 22 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 130 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00152
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 11 Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill . - 1st ed. - Boston : Mc Graw-Hill, 2004 . - 1016tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01399
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 12 An intrioduction to object - oriented analysis: Object and UML in plain English / David William Brown . - 2nd. - USA : John Wiley& Son, 2002 . - 668 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01065
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 13 Analyse mathèmatique 1ère et 2e parties / G. Chilov . - M. : Mir, 1975 . - 550 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00094-Pm/Lv 00096
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 14 Annual reviews in control . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Annual%20Reviews%20in%20Control/
 • 15 Applied mathematical modelling . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00139
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 16 Applied mathematical modelling . - Elsilver, 2005 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2005/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 17 Basic mathematical skills with geometry/ Donald Hutchison . - WCB: McGraw Hill, 1998 . - 842 tr. : 28 cm ; 01 đĩa CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02250
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 18 Basic mathematical skills with geometry/ Donald Hutchison, Barry Bergman, Stefan Baratto . - Boston : McGraw-Hill, 2005 . - 784 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01625, SDH/LT 01626
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 19 Basic principles of the finite element method / K M Entwistle . - London : Alden Press, 1999 . - 183 p ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01851
 • Chỉ số phân loại DDC: 511
 • 20 Bài giảng toán cao cấp : Dành cho sinh viên các ngành Kỹ thuật - Công nghệ / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở Cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2017 . - 156tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18124 0001-HH/18124 0121
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 21 Bài giảng toán chuyên đề : Dành cho sinh viên ngành Kinh tế / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2017 . - 160tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18125 0001-HH/18125 0195
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 22 Bài giảng xác suất thống kê / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2015 . - 120tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18121 0001
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 23 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 381 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02770-Pd/vv 02772, Pm/vv 02438-Pm/vv 02444
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 24 Bài tập giải sẵn giải tích: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc. Tập 1/ Trần Bình . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2002 . - 524 tr.; 21 cm. - ( Sổ tay toán học cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư )
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02711-Pd/Vv 02713, Pm/vv 02297-Pm/vv 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 25 Bài tập giải sẵn giải tích: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc. Tập 2/ Trần Bình . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 400 tr.; 21 cm. - ( Sổ tay toán học cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư )
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02714-Pd/Vv 02716, Pm/vv 02203-Pm/vv 02219
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 26 Bài tập giải sẵn giải tích: Tóm tắt lý thuyết và chọn lọc. Tập 3 / Trần Bình . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 343 tr.; 21 cm. - ( Sổ tay toán học cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư )
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02717-Pd/Vv 02719, Pm/vv 02220-Pm/vv 02236
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 27 Bài tập giải tích: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm. Tập 2, phần 1/ Trần Đức Long . - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 441 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02705-Pd/Vv 02707, Pm/vv 02490-Pm/vv 02496
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 28 Bài tập giải tích: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm. Tập 2/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 442 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02702-Pd/Vv 02704, Pm/vv 02497-Pm/vv 02503
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 29 Bài tập phương trình vi phân / Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 . - 332 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01441-Pm/vt 01444
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 30 Bài tập thống kê: Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng . - H. : Giáo dục, 2008 . - 192 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04601, PM/VV 04602
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 206 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :