TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng Công tác sinh viên

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 105B - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0225.3729.153