TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024 đối với đơn vị cấp 2 và đơn vị cấp 3.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.