TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU).

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.