TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.