TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.