TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc cảnh báo lừa đảo người dùng trong hệ thống thư điện tử Bộ Giao thông vận tải

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.