TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc đối với viên chức hết thời hạn Hợp đồng

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.