TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị học tập, quán triệt kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH trung ương và thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua.

08h00 ngày 13/05, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị học tập, quán triệt kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua”. PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường và 450 cán bộ, đảng viên đến từ 36 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo viên

Cụ thể, đối với việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Viết Thông cho biết, Kết luận số 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Đó là, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cổ niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ…

Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống". Nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến được nhân rộng, lan toả trong đời sống xã hội, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên mà còn góp phần rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông cũng báo cáo thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với đất nước, Thành phố và Nhà trường, từ đó xác định quyết tâm chính trị, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã quan tâm, sắp xếp dành thời gian báo cáo cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa ra các chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác của Nhà trường.