TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phim tài liệu về quá trình 65 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Phát trên Đài truyền hình Hải Phòng THP)